Ramon Grimalt Santacana informa els usuaris de la seva pàgina web, a través d’aquesta Política de Privadesa, sobre el tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels Usuaris que puguin ser demanats mitjançant la seva navegació o subscripció a informacions. L’ús d’aquesta web per part de l’usuari comporta l’acceptació d’aquesta Política de Privadesa.

Ramon Grimalt Santacana adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes, i en allò no previst per aquest per la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals , el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades, i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic.

Mitjançant els formularis de registre del present lloc web o l’enviament de correu electrònic es recullen i tracten dades personals de cada usuari que són necessàries per a la gestió i manteniment d’alguns dels serveis prestats i el tractament dels quals es regeix per aquesta Política de Privadesa.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: Ramon Grimalt Santacana (també el prestador) NIF: 39172926Q
Direcció postal: Major, 16. 08221 Terrassa (Barcelona) Correu electrònic: contacte@grimibirds.com.
Delegat de Protecció de Dades: Ramon Grimalt Santacana Contacte DPD: contacte@grimibirds.com.

Ramon Grimalt Santacana, com a responsable del Lloc web, de conformitat amb allò que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), us informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzativa, per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades introduïdes.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les vostres dades personals només s’utilitzaran per a les finalitats següents:

a) Remetre les comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions per via electrònica.

b) Respondre les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’usuari.

c) Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’usuari.

d) Utilitzar les vostres dades per contactar-vos, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la vostra opinió sobre el servei prestat.

e) Notificar-li canvis, desenvolupaments importants de la Políutica de Privadesa, Avís Legal o Política de Cookies.

f) Es faran anàlisis de perfils i d’usabilitat.

g) Les dades de clients i/o proveïdors seran tractades, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i feiners que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

Podeu revocar en qualsevol moment el vostre consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a: contacte@grimibirds.com.

D’acord amb la LSSICE, Ramon Grimalt Santacana no fa pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, a totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre aquestes comunicacions.

No tractarem les vostres dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

DURADA DE L’EMMAGATZEMATGE DE LES DADES

Ramon Grimalt Santacana, com a Responsable del Tractament, es compromet a emmagatzemar i gestionar les dades personals i informació recollida mitjançant aquesta pàgina web amb la deguda confidencialitat mentre es mantingui la relació professional sorgida i la persona interessada no sol·liciti la seva supressió, i si escau, per un termini no superior a 5 anys, comptadors des de la finalització de la relació comercial establerta entre l’Usuari i Ramon Grimalt Santacana.

Això no obstant, el Responsable del Tractament podrà conservar, degudament bloquejades, les dades per atendre possibles responsabilitats administratives o jurisdiccionals.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

El tractament de les dades personals que proporciona l’usuari es realitza en base a les bases jurídiques següents que legitimen el mateix:

El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, ja que després de la lectura de la present Política de Privadesa l’Usuari queda informat i, en cas d’estar conforme, pot acceptar-la mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcatge d’una casella que es disposa a aquest efecte.

En el cas que l’interessat no faciliti les dades esmentades o aquestes siguin errònies o inexactes, no podrem atendre la seva sol·licitud, resultant impossible proporcionar-li la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis. Per tant, el responsable del tractament, Ramon Grimalt Santacana, quedarà exonerat de tota responsabilitat que es pugui derivar de la no-execució de l’encàrrec professional o de les conseqüències que es derivin d’aquestes informacions inexactes o errònies.

COMUNICACIÓ DE DADES

Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes dinformació de Ramon Grimalt Santacana. En acceptar les presents condicions, termes i polítiques, l’usuari consent expressament que Ramon Grimalt Santacana realitzi les següents activitats i/o accions, llevat que l’usuari indiqui el contrari:

a) L’enviament de comunicacions promocionals per qualsevol mitjà habilitat informant els usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis relacionats amb l’activitat.

b) En cas que l’usuari hagi consentit expressament a l’enviament de comunicacions per via electrònica, l’enviament de les comunicacions esmentades per mitjans electrònics informant els Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes de Ramon Grimalt Santacana iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o dinterès per lUsuari.

c) La conservació de les dades durant els terminis previstos a les disposicions aplicables.

MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ

S’informa a l’usuari que els mitjans habilitats per a l’empresa per comunicar-se amb clients i altres afectats són el telèfon mòbil i el correu electrònic.

Si l’usuari remet informació personal a través d’un mitjà de comunicació diferent dels indicats en aquest apartat, el prestador queda exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

Ramon Grimalt Santacana no duu a terme cap cessió o comunicació de dades llevat que hi hagi necessitat raonable per complir amb un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l’usuari.

Tampoc es realitzaran transferències internacionals de les vostres dades de caràcter personal sense el vostre consentiment previ, sens perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el vostre compte si hi pot haver indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.

Ramon Grimalt Santacana no cedirà les dades recollides a tercers llevat que hi hagi necessitat raonable per complir un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l’usuari.

La informació que ens proporcioneu a través d’aquest lloc web serà allotjada als servidors de Ramon Grimalt Santacana, contractats a l’empresa 10dencehispahard SL (d’ara endavant, CD Mon) amb NIF B-62.844.725 i domicili fiscal situat a Girona, 81 -83. 08380 Malgrat de Mar (Barcelona).

El tractament de les dades d’aquesta entitat es troba regulat mitjançant un contracte d’encarregat del tractament entre el prestador i l’empresa esmentada. En cap cas aquest encarregat del tractament subcontractarà serveis que comportin algun tractament de dades per tercers sense el nostre consentiment previ.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari-interessat, podeu sol·licitar l’exercici dels següents drets davant de Ramon Grimalt Santacana presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a info@grimalt.net, indicant com a Assumpte: “LOPD, EXERCICI DRETS”, i adjuntant fotocòpia del vostre DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:

a) Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

b) Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.

c) Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives.

d) Dret d’oposició: dret de l’interessat que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o s’hi cessi.

e) Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el futur tractament.

f) Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, a fi que aquest les pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.

g) Dret a no ésser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils).

h) Dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a Usuari, té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que els seus drets s’han vist vulnerats en relació amb la protecció de les seves dades (agpd.es).

INFORMACIÓ RECAPTADA

Les dades recollides per part del responsable són les següents:

a) Aquells que els usuaris subministrin a través dels diferents serveis oferts a la pàgina web.

b) Aquells inclosos als diferents formularis previstos a la pàgina web.

c) Dades recollides a través de les galetes per a la millora de l’experiència de la navegació segons s’informa en la política de cookies.

La negativa a subministrar les dades obligatòries suposarà la impossibilitat d’atendre la sol·licitud concreta de què es tracti. Vostè manifesta que la informació i les dades que ens facilita són exactes, actuals i veraces. Us preguem que en cas de modificació, comuniqueu immediatament la mateixa per tal que la informació en tractament estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

Si contracta el servei/compra el producte mitjançant la nostra pàgina web www.grimalt.net, us sol·licitarem que ens proporcioni informació sobre vostè, inclosos el seu nom, dades de contacte i informació sobre una targeta de crèdit o de dèbit.

A través d’aquesta Política de Privadesa, us informem que les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat de Ramon Grimalt Santacana, incloent les dels menors, en les quals, per a l’obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a aquest efecte pels centres en els quals els menors en formen part. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre amb el requeriment formal previ per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà amb píxels.

XARXES SOCIALS

Us informem que Ramon Grimalt Santacana pot tenir presència a xarxes socials. El tractament de les dades que es duguin a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de Ramon Grimalt Santacana es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions dús, polítiques de privadesa i normatives daccés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

Ramon Grimalt Santacana tractarà les vostres dades amb les finalitats d’administrar correctament la vostra presència a la xarxa social, informant-vos d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

a) Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que facin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

b) Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que Ramon Grimalt Santacana consideri inadequats.

c) En general, que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial .

Així mateix, Ramon Grimalt Santacana es reserva la potestat de retirar, sense avís previ del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inapropiats.

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un arxiu propietat de Ramon Grimalt Santacana, podent enviar informació del seu interès.

En tot cas, si vostè remet informació personal a través de la xarxa social, Ramon Grimalt Santacana quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, havent de l’usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les condicions corresponents particulars de la xarxa en qüestió.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el robatori, el tractament o l’accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades.

Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen els requisits i les condicions d’integritat i seguretat establertes a la normativa vigent.

IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta Política de Privadesa és el català. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en espanyol.

MODIFICACIONS A LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

Ramon Grimalt Santacana es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

LEGISLACIÓ

A tots els efectes, les relacions entre Ramon Grimalt Santacana amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a què se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i els tribunals de Barcelona.