alció estriatAdult
Indeterminat
Aturat
Inhabitual
Vist
Planes i secans